hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Anleggsstart i 2009!

Det er sett av midlar til Dalsfjordsambandet i statsbudsjettet for 2009.
Publisert 07.10.2008 av Gisle Losnegård Hansen

Utdrag frå programkategori 21.10 i statsbudsjettet:

"Sogn og Fjordane
Samferdselsdepartementet foreslår en statlig investeringsramme til Sogn og Fjordane på 254,5 mill. kr for 2009, hvorav 138,5 mill. kr til rassikring. I tillegg er det regnet med at Sogn og Fjordane får stilt til disposisjon 120 mill. kr i forskudd og bompenger.

Innenfor post 30 er det satt av midler til prosjektering og grunnerverv for andre del av fastlandssambandet til Ytre Bremanger (rv 616 Langesjø – Kolset) og rv 609 Dalsfjordsambandet. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektene. Foreløpig er kostnadene anslått til vel 500 mill. kr for Bremangersambandet og vel 1 mrd. kr for Dalsfjordsambandet, inkl. rassikring av rv 57. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget når den eksterne kvalitetssikringen av prosjektene er gjennomført. Departementet legger til grunn at Bremangersambandet og Dalsfjordsambandet vil inngå i det framtidige regionale vegnettet etter forvaltningsreformen og at fylkeskommunen blir ansvarlig for finansieringen fra 2010. I foreliggende finansieringsplaner er det lagt til grunn fullfinanisering med statlige midler, inkl. alternativ bruk av ferjetilskudd.

I tillegg prioriteres i sin helhet mindre investeringstiltak, i hovedsak mindre utbedringer. Videre prioriteres trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveger. Sogn og Fjordane fylkeskommune går i mot at 10 mill. kr blir benyttet til oppryddingsarbeidet etter raset ved Fatlaberget i februar 2007. Fylkeskommunen mener at kostnadene skal dekkes over post 23, og at avsatte midler skal omdisponeres til byggng av gang- og sykkelveger. Samferdselsdepartementet legger til grunn at utgiftene dekkes over post 23.

Innenfor rassikringsmidlene er det satt av 102 mill. kr til å videreføre rassikringen av rv 5 langs Kjøsnesfjorden (Hammarsgrovi – Stølsneset). Prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2009. I tillegg fullfinansieres prosjektet rv 55 Fatlaberget som åpnes for trafikk i desember 2008. Totalt legges det opp til å benytte 37 mill. kr til dette prosjektet i 2009, hvorav 15 mill. kr i bompenger. Det er lagt til grunn 82 mill. kr i forskudd til å videreføre prosjektet rv 55 Gullringen i Luster kommune. Videre er det lagt til grunn 37 mill. kr til prosjektet rv 53 Naustbukttunnelen som ventes åpnet for trafikk i juni 2009, hvorav 23 mill. kr i forskudd."

Sjå heile programkagetori 21.10 i statsbudsjetett her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/regpubl/stprp/2008-2009/stprp-nr-1-20082009-/5.html?id=530843

Dalsfjordbrua.no kjem med meir informasjon snart.

Sist endra 10.07.2008

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433172